Today Marks National Music Day in Azerbaijan

Today Marks National Music Day in Azerbaijan
Today, Azerbaijan celebrates National Music Day on September 18th, marking the birthday of the renowned Uzeyir Bey Hajibeyov, a luminary in our musical culture. This day is a cherished occasion for both music enthusiasts and our entire nation, as Uzeyir Bey's immortal art holds a special place in every Azerbaijani's heart. The tradition of honoring the great composer's birthday as a holiday was established by the maestro Niyazi, who continued to celebrate it annually even after Uzeyir Bey's passing.
In 1995, President Heydar Aliyev decreed that September 18th should be celebrated as National Music Day, aligning with the 110th anniversary of the composer's birth. Uzeyir Hajibeyov made groundbreaking contributions to the world of music, including pioneering the art of opera in Azerbaijan and the broader Muslim East with "Leyli and Majnun" in 1908. He also introduced the musical comedy genre, with works like "Husband and Wife," "O Olmasin, Bu Olsun," and "Arshin Mal Alan," which vividly depicted Azerbaijani life and traditions of his time...

Bu gün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür

Bu gün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür
Sentyabrın 18-də Azərbaycan xalqının dahi oğlu, musiqi mədəniyyətimizin korifeyi Üzeyir bəy Hacıbəyovun doğum günüdür. Həmin gün təkcə musiqisevərlərin deyil, həm də bütün xalqımızın bayramıdır. Çünki elə bir azərbaycanlı tapmaq olmaz ki, onun qəlbində Üzeyir bəyə məhəbbət, onun ölməz sənətinə hörmət hissi olmasın. Böyük bəstəkarın ad gününün bayram kimi qeyd edilməsi ənənəsinin əsasını maestro Niyazi qoymuşdur. Görkəmli bəstəkar və dirijor Niyazi Üzeyir bəyin vəfatından sonra hər il bu günü qeyd edərmiş. Üzeyir bəyin doğum gününün musiqi tariximizin ən əlamətdar hadisəsi kimi anılması tez bir zamanda ənənə halını almışdır. 1995-ci ildə isə Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində 18 sentyabrın Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunması qərara alınmışdır. Üzeyir Hacıbəyov 1908-ci il yanvarın 18-də Bakıda H. Z. Tağıyevin teatrında tamaşaya qoyulan "Leyli və Məcnun" operası ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman Şərqində opera sənətinin əsasını qoymuşdur. O, həm də Azərbaycanda musiqili komediya janrının yaradıcısıdır. Ü. Hacıbəyovun "Ər və arvad", "O olmasın, bu olsun", "Arşın mal alan" musiqili komediyalarında o dövr Azərbaycan məişəti, xalq adət və ənənələri öz əksini tapmışdır...